Steinalderens E39
l hele den tidsperioden som kalles steinalder, dvs. for mellom 9000 og 3000 år siden, dannet elvene de eneste naturlige samferdselslinjene mellom ytterkysten og innlandsstrøkene på Jæren.

Da Jæren var skogkledd
Låg-Jæren var gjennom store deler av steinalderen dekket av tett edellauvskog som gjorde terrengoversikten vanskelig. l dette bildet kom de stiltflytende elvene inn som sikre orienteringsmidler for jeger/sanker-grupper som måtte skifte oppholdssted etter viltets vandringer og årstidenes gang. Sesongflytningene deres kan ha skjedd med stokkebåter eller til fots langs elvebreddene.

En viktig hovedveg
Figgjo-elva, som egentlig betyr den store (svulmende) elva, var en av de viktigste hovedvegene i steinalderen. Kanskje vi kan driste oss til å sammenligne elvas rolle med den betydning E18 har for mennesker i dag?

Funn fra boplassene
Flere av steinalderboplassene på Bråstein ble arkeologisk undersøkt allerede i 1930-årene. Utgravningene ga et rikholdig utvalg av forskjellige flintredskaper, men få konkrete spor etter boligkonstruksjoner.

Boplasser langs elva
Spor etter boplassopphold i steinalderen er påvist langs hele strekningen fra Edlandsvatnet på Ålgård og ned til utfallsosen i sjøen på Sele. De fleste boplassene synes å være konsentrert om velegnete steder for storviltjakt og laksefiske; ved Bore bru, langs Grudavatnet og på Bråstein.

 

 

 

 

 

Figgjo-elva

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN