Naustet på Sør-Sunde, Stavanger, ca. 300-1100 e.Kr.
Naustet er ca. 20 m langt og vel 7 m bredt i ytre mål. Veggene er sterkt sammenraste og dekker hele det indre av tufta. En mindre arkeologisk undersøkelse ble foretatt i 1970-årene. Det ble gravd en prøvesjakt på tvers av tuften, men uten at det ble gjort funn som kunne datere den nærmere.

l Norge er det registrert ca. 250 båtnaust fra forhistorisk tid og mellomalder. Av de i alt 50 av disse som er funnet i Rogaland, ligger de fleste på Nord-Jæren (se kartskisse). De ligger særlig tett omkring Hafrsfjord hvor det finnes vel 20 naust. Dessuten er flere fjernet i våre dager.
Fastlandet har hevet seg like siden siste istid tok slutt for ca. 12000 år siden. Derfor sto havet høyere på det tidspunktet da naustene var i bruk. Nå ligger de mellom 2,3 - 6,5 moh. og langt fra strandlinja.
Fire nausttufter er arkeologisk undersøkt i Rogaland - bl.a. et naust på Nord-Sunde ved Københavner-bukta, datert til vikingtid ca. 850 - 900 e.Kr. Vi kan derfor si en del om hvordan naustene har vært bygget og om hvilke aktiviteter som kan ha foregått der.

Naustanlegget
Til naustanlegget hører restene etter selve båthuset. Dessuten båtopptrekket av steinheller, trelunner eller sand og jord, som utgjorde glideflata ned til et flatt, ryddet område kalt båtstøa. Naustene viser seg i dag som lave, sammenraste steinvoller eller steinmurer med åpningen vendt mot sjøen. Veggene kan ha vært svakt krummet. De har vært bygget av stein og har båret taket. På innsiden har det vært en vegg av tre. Den har vært satt sammen av stående bord som har vært gravd ned i bakken eller falset i en stokk som har ligget på/i jorden.

Funna
Funna tyder på at naustene har vært benyttet på andre måter enn bare til oppbevaring av båten. Det er funnet tildels store mengder keramikkskår, rester etter tre- og barkkar, skår fra kleberkar og tallrike jerngjenstander som fiskekroker, kniver, spikre, nagler og jernslagg. Det siste tyder på at naustene også i enkelte tilfeller har vært brukt som smier. Mer sjelden er det funnet prydsaker som ravsmykker og glassperler. Ildsteder og brente ben viser også at det har foregått matlaging i naustene.

Båtnaust

 

Søkke av fyllitt og kar av kleberstein) ble funnet ved undersøkelse av nausttufta i Københavnerbukta på Nord-Sunde. Denne ble datert til vikingtid.

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN