Eldre jernalder (500 f.Kr.– 550 e.Kr.)

To bautasteiner
På Stavasletta står to små bautasteiner som er 0,75 - 1,25 m høye og 0,5 - 0,6 m breie. Bautasteinene kalles "Skjoldmøyane". l 1965 ble det registrert i alt fem bautasteiner her, men to var falt ned og en tredje lå i et steingjerde.

Gravfelt på Stavasletta
På Stavasletta lå det tidligere et gravfelt som nå er dyrket vekk. l følge Neumann som besøkte stedet i 1838, var det i alt fire runde gravhauger og tre trekanta steinlegninger her. De to bautasteinene som står her nå, markerte to av hjørnene i den sørligste av de tre steinlegningene (se kart). Det er ikke kjent funn fra gravfeltet.

Trekanta steinlegninger
Gravanlegget som "Skjoldmøyane" tilhørte, var en trekantet steinlegning med innbuete sidekanter. Utenom bautasteinene i hjørnene kan det ha stått steiner i sentrum. Denne typen gravminne er uvanlig i Norge, men en del slike anlegg finnes i Rogaland, først og fremst på Jæren. På Nordheim nord for Karmsundbroen, står bautasteinene "De fem dårlige jomfruer". Fornminnet var opprinnelig en trekantet røys med tre bautasteiner i hjørnene og to steiner plassert nær sentrum. Her fantes en branngrav fra 300-årene e.Kr. med et romersk bronsekar som inneholdt brente bein og bjørneklør.

Gravskikken
Steinlegningene inneholder som regel bare en grav. Gravgodset er enkelt og består oftest av et kar med brente bein. Begravelsesmåten var vanlig i eldre jernalder (500 f.Kr. - 550 e.Kr.). Det må ha kostet mye arbeid å reise stein og anlegge trekantete graver. Av den grunn er det trolig en mann eller kvinne med høy posisjon i samfunnet som er begravd på denne måten.


Graver i trekantete steinlegninger med reiste steiner i hjørnene, er tolket som uttrykk for den nære forbindelsen mellom fruktbarhet og død. Trekanten symboliserer det kvinnelige kjønn, mens den reiste steinen er en fallos som representerer avlekraft.

Bautasteiner
Bautasteinene på Stavasletta er rester etter et gravminne, men slike steiner kan også stå enkeltvis eller flere samlet, uten tilknytning til graver og gravplasser. En regner med at de som oftest er reist til minne om en avdød person. Noen har runeinnskrifter som forteller hvem de er reist til minne om.

"Skjoldmøyane", Stava, Karmøy

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN