Ødegård med hus fra jernalder

Ødegårdsanlegget i Klokkarhagen består blant annet av fire hustufter, tre store
gravhauger, en steingard som skilt inn- og utmark, en geil (fegate) mellom hus og utmark, samt en mengde rydningsrøyser som angir hvor åkerlappene lå.
Det er ikke foretatt nærmere arkeologiske undersøkelser slik at eksakt alder på de
enkelte kulturminner er usikker. Kulturminnenes plassering og form tyder imidlertid på at dette er et gårdsanlegg fra folkevandringstid (400-600 e.Kr). Det er også mulig at det har vært drift her senere, i vikingtid og middelalder.
Hustuftene fremstår i dag som lave voller av jord og stein. Husene har lignet de som er gjenoppført på Ullandhaug i Stavanger.
Men regner med at det bare var et fåtall i hver generasjon som fikk reist en gravhaug etter seg. Haugene ble plassert lett synlig i terrenget, som regel nær gårdstunet eller ved ferdselsveier.
Foruten husdyrhold og jordbruk, i form av dyrking av korn og grønnsaker, har
jernaldermenneskene livnært seg med jakt og fiske.

Se skiltet (pdf)

 

 

 

 

Klokkarhagen

 

 

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN