Utstein Kulturmiljø blei freda ved kgl. res. 19. desember 1999 og omfattar heile
Klosterøy, Klostervågen, Fjøløysundet og nordre del av Fjøløy, i alt 2.500 da.
Sentralt i landskapet ligg Utstein Kloster frå slutten av 1200-talet, men det finst
spor etter menneske lenge før dette. Området har ei rekke buplassar, fornminner, rydningsrøyser, hustufter og steingardar.
Jordbruksaktivitet i fleire tusen år har sett sine spor i form av dei moderne fulldyrka flatene til dei beitepåvirka skråningane opp mot bakketoppane.
Innanfor fredningsområdet er det fleire viktige våtmarksområder for fugl. Det er også registrert fleire sjeldne plantearter. På trea i klosterhagen er det funne fleire sjeldne lavarter.
Ferdsel i området er avgrensa til klosteranlegget og offentleg veg. Vis respekt for
skiltinga.

Utstein Kloster
Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 800-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord.
Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdsanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.
Munkene tilhørte augustinerordenen. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Kroppsarbeid var ikke tillatt. På det meste antas det å ha vært 20-30 munker her, og med omtrent dobbelt så mange legfolk som stod for bla. gårdsstell, bygningsarbeid og matlagning. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig.
Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da Christopher Garmann flyttet hit i 1750 ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt foradret. Klosterbygningene var våningshus for gården fram til begynnelsen av 1930-årene.
Omkring 1900 ble kirkens kor og tårn restaurert, mens det øvrige anlegg ble satt i stand i 1950- og 60-årene. Klosteret drives nå som museum, kurs -og
konferansested, selskapslokale og til konserter. Store deler av anlegget er tilgjengelig for publikum i museets åpningstider.

Se skiltet (stor pdf-fil)

 

 

 

 

Utstein Kulturmiljø

 

 

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN